ເລື່ອງ: ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ: ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ

  • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
    ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ມັນແມ່ນການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມບ...
    ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ມັນແມ່ນການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມບໍ່? ແລະ ການເຕີບໂຕແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງບໍ່?
    ສປປ ລາວ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຸດແມ່ນການກຳນົດໂອກາດ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັ່ງມີຜາສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
  • # ເລື່ອງ# ການພັດທະນາໃນ# ສປປ# ລາວ# ອະດີດ# ປະຈຸບັນ# ແລະ# ອະນາຄົດ
show more show less
    0 Comments and 0 replies