#รองแช้มไมคำลาว2018 # ฝ้ายผูกแขนแม่ #ຝ້າຍຜູກແຂນແມ່ #ໝູນ້ອຍ #【OFFICIAL MV】

 • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
  ວິດີໂອນີ້ເປັນເລື່ອງຈິງ ນັກສະແດງນີ້ແມ່ນພໍ່ແມ່ຕົວຈິງຂອງຮອງແຊ້ມໄມຄຳລາວ2018 ທ້າວໝູນ້ອຍ ເພັງສຸວັນນະວົງ ບ້ານ ຄອນສາຍ ເມືອງ ວາປີແຂວງ ສາລະວັນ.
  #รองแช้มไมคำลา...
  ວິດີໂອນີ້ເປັນເລື່ອງຈິງ ນັກສະແດງນີ້ແມ່ນພໍ່ແມ່ຕົວຈິງຂອງຮອງແຊ້ມໄມຄຳລາວ2018 ທ້າວໝູນ້ອຍ ເພັງສຸວັນນະວົງ ບ້ານ ຄອນສາຍ ເມືອງ ວາປີແຂວງ ສາລະວັນ.
  #รองแช้มไมคำลาว2018 # ฝ้ายผูกแขนแม่ #ຝ້າຍຜູກແຂນແມ່ #ໝູນ້ອຍ #【OFFICIAL MV】
  ຝ້າຍຜູກແຂນແມ່
  1.ແມ່ຜູກແຂນໃຫ້ ເອົາໄຂ່ໄກ່ໜ່ວຍໜງ ື່ເອ ີ້ນຂວັນ ຂໍບຸນຂໍຄຸນພຣະນັີ້ນ ຄຸ້ມຄອງລູກໄປດ ມ ໄຊ ກົີ້ມຫົວລົງກາບ ລາແມ່ກ່ອນລົງເຮ ອນໄປ ມະຫາວິທຍາໄລ ຄ ຈຸດໝາຍສຶກສາຮຽນຮູ້ 2.ມ ບາງຍາມຖໍີ້ ກໍື່ຄິດເຖິງພາບເກົື່າໆ ເຫັນພາບແມ່ເຮົາ ເຝົີ້າຖຽງລຽ້ງຄວາຍເຖິກຕູ້ ຄິດເຫັນທົື່ງນາ ເຫັນວ່າວຟັງສຽງສະນູ ຄິດເຫັນຍາມໃດຫົດຫູ່ ຄິດຮອດໝູ່ຄູ່ຜູ້ຢ ູທ່ າງບາ້ ນ ມ ຝ້າຍຜູກແຂນ ເໝ ອນມ ແມ່ນັື່ງນາໍໄກ້ໆ ຜົມສ ກ່ານດໍາຜັື່ນໃສ່ ເສັີ້ນຜົມແມ່ຫ ົກຈາກຂອມຂວັນ ເປັນສິື່ງເຕ ອນໃຈ ໃຫ້ຕັີ້ງໃຈຮຽນຂະຫຍັນ ສິື່ງທ ື່ບໍື່ດ ວ່ານັີ້ນ ບໍື່ພົວພັນຢ້ານແມ່ເສຍໃຈ 3.ປິດເທ ມປ ນ ີ້ ຈະກັບຄ ນເມ ອຖິື່ນເກົື່າ ຊ ເມ ອຫາແມ່ຂອງເຮົາ ຢາກຢູ່ກັບແມ່ໄກ້ໆ ແມ່ຄົງຄອຍທາງຊ່ອງແນມ ຫາລູກກັບໄປ ຄິດຮອດອ ື່ແມ່ຍາມໃດ ໄດ້ແຕ່ເບິື່ງຝ້າຍຜູກແຂນ ແມ່ ຈົບ
 • # รองแช้มไมคำลาว2018# ฝ้ายผูกแขนแม่# ຝ້າຍຜູກແຂນແມ່# ໝູນ້ອຍ# 【official# mv】
show more show less
  0 Comments and 0 replies