(Final Project) รายการข่าว DPU NEWS ภาคค่ำ [Uncut Version]

 • Uploaded 2 weeks ago in the category วิดีโอ
  วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน/การสอน
  ของวิชา RT301 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556...
  วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน/การสอน
  ของวิชา RT301 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556
  อาจารย์ผู้สอน อ.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
  ชั้นปีที่2 สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
 • # final# project# รายการข่าว# dpu# news# ภาคค่ำ# uncut# version
show more show less
  0 Comments and 0 replies