พระกรรมฐาน40 EP01(พุทธา-ธัมมา-สังฆานุสสติกรรมฐาน) | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

 • Uploaded 2 months ago in the category วิดีโอ
  "พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"
  แม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเรา ด้วยเครื่องบูชามากมาย สูงค่าแค่ใหน ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเราด้วยการบูชาอันดียิ่ง
  "พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"
  แม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเรา ด้วยเครื่องบูชามากมาย สูงค่าแค่ใหน ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาเราด้วยการบูชาอันดียิ่ง
  ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้ว
  "ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา"
  สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาให้ในโลกนี้ ย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
  พระธรรมก็ดี พระวินัยก็ดี จงมีธรรม จงมีวินัย เป็นที่พึ่งของตนเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย แม้แต่ตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น
  "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส"
  ฟัง ดูได้ทุกเพศทุกวัย หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความสำเร็จในชีวิต
  วิดีโอในช่องนี้จัดทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นธรรมทาน ขออนุโมทนาบุญกับผู้รับฟังทุกท่าน
  **หากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือทำให้ท่านผู้ใดไม่พอใจ ทางช่องขออภัยมา ณ ที่นี่**
  ประเทศใดที่มีคนพาลมาก ประเทศนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่มีความสงบสุข
  มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ กำลังสำคัญของประเทศ ได้ฟังเทปเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ และพระอริยสงฆ์ เพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สำนึกรักประเทศ ไม่เป็นคนพาล เพื่อประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุข
  และมีความปราถนาที่อยากให้ผู้นำประเทศ ผู้มีอำนาจบริหารประเทศ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ประชาชน ได้ฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนี้ ได้สำนึกรักประเทศ ไม่เป็นคนพาล เพื่อประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุข
  "จิตใจคนเจริญ ประเทศชาติก็จะเจริญ"
  "คนพาล" คือ คนใจร้าย คนมือไว คนใจเร็ว คนพูดปด คนหมดสติ คนที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
  อารมณ์พระโสดาบัน-พระสกิทาคามี (หนทางสู่พระนิพพาน)
  1.พิจารณาว่าสภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ ไม่มีใครไม่ตาย
  2.จิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระอริยะสงฆ์
  3.มีศิลบริสุทธิ์
  4.มีเมตตา (อยากให้ทุกคนมีความสุข)
  5.มีความกรุณา (อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์)
  6.มีมุทิตา (ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข)
  7.มีอุเบกขา (วางเฉย-มีอารมณ์เป็นสุข)
  8.มีอภัยทานประจำใจ
  9.มีหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป)
  10.เป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธมีอารมณ์เยือกเย็น
  11.ภาวนา เจริญพระกรรมฐานขั้นพระนิพพาน
  "ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี จะไม่มีสำหรับเราอีก การตายคราวนี้เราขอไปพระนิพพาน และก็ภาวนา "นิพพานัง สุขัง นิพพานัง สุขัง นิพพานัง สุขัง"
  ต้องทำทุกวัน ตายเมื่อไรไปพระนิพพานเมื่อนั้น"
  มรรคมีองค์8 คือหนทางไปสู่พระนิพพาน
  1.ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)
  2.ความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ)
  3.วาจาชอบ (สัมมาวาจา)
  4.การงานชอบ (สัมมากัมมันตะ)
  5.อาชีวะชอบ (สัมมาอาชีวะ)
  6.ความเพียรชอบ (สัมมาวายามะ)
  7.ความระลึกชอบ (สัมมาสติ)
  8.ความตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ)
  "บารมี"แปลว่ากำลังใจเต็ม
  "บารมี10" หนทางสู่พระนิพพาน (พระขีณาสพหรือพระอรหัตผล)
  1.ทานบารมี = จิตพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ
  2.ศิลบารมี = จิตพร้อมในการทรงศิลเป็นปกติ
  3.เนกขัมมะบารมี = การถือบวชทุกแบบทั้งโกนผมและไม่โกนผม ทั้งบวชอยู่บ้าน บวชอยู่วัด
  4.ปัญญาบารมี = มีปัญญาให้ประหัตประหารอุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น)ให้พินาศไป
  5.วิรยะบารมี = มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ
  6.ขันติบารมี = อดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์/ช่างมัน
  7.สัจจะบารมี = มีความจริงทุกอย่างในด้านการทำความดี
  8.อธิฐานบารมี = ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ
  9.เมตตาบารมี = ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักคนอื่นเสมอรักตนเอง
  10.อุเบกขาบารมี = ว่างเฉยในร่างกาย/ช่างมัน
  "พระนิพพาน"คือสถานที่ที่มีแต่ความสุข คือที่ที่ไม่มีความทุกข์ คือที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป
  "พระนิพพานเป็นบรมสุข"
  พระธรรมเทศนาโดยพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ลูกศิษย์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
  "ความในใจ"
  ประเทศไทยสวยงาม มีทรัพยากรสมบูรณ์
  ประเทศไทยสวยงาม เป็นเมืองพุทธศาสนา
  ประเทศไทยสวยงาม มีวัดที่วิจิตรงดงามตระการตา
  ประเทศไทยสวยงาม มีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
  ประเทศไทยสวยงาม มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม
  ประเทศไทยสวยงาม มีคนเก่งมากมาย
  ประเทศไทยสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัตถุมากมาย
  แล้วความเจริญด้านจิตใจ ด้านศิลธรรมอยู่ที่ใด มีข่าวฆ่ากันตายทุกวัน มีข่าวทำร้ายกันทุกวัน มีข่าวลักทรัพย์กันทุกวัน มีข่าวทุจริต ฉ้อโกงกันทุกวัน
  ประเทศไทยต้องตรงเริ่มแก้ไขที่ตรงไหน จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีศิลธรรม รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ มีเมตตากรุณาต่อกันและกัน เพื่อเป็นประเทศไทยสวยงาม เพื่อประเทศไทยสงบสุข เพื่อความสุขของทุกคน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
  จิตใจคนเจริญ ประเทศชาติก็จะเจริญ
  จะเป็นไปได้ไหมที่จะให้ทุกโรงเรียน ทุกองค์กร เปิดพระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ ให้นักเรียน,คุณครู,พนักงาน ได้ฟังกันประมาณวันละครึ่ง ชม.ในตอนเช้า ก่อนเข้าเรียน ก่อนทำงาน เพื่อปลูกฝังศีลธรรมกันในทุกๆวัน ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทุกศาสนาฟังได้ในลักษณะเป็นการฟังนิทานสมัยพุทธกาล
  "ชีวิตนี้สั้นนัก"
  อย่าเสียเวลา ไปกับความโมโห โกรธ เกลียด ว่าร้ายกันเลย
  อย่าเสียเวลา ไปกับเรื่องของคนอื่นเลย
  อย่าเสียเวลา ไปกับความโลภเลย
  อย่าเสียเวลา ไปกับความคิดเศร้าหม่อง ฟุ้งซ่านไร้สาระไปเองเลย
  อย่าเสียเวลา ไปกับอบายมุขเลย
  "จงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเถิด"
  ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ มีความสำคัญ ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปเทอญ
  "ได้เกิดมาเป็นคนแล้ว อย่าหันหลังกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเลย"
  #พระพุทธศาสนาช่วยโลก
  #กฏแห่งกรรม
  #กรรมบันดาล
  #แก้กรรมด้วยศิลธรรม
  #จิตเจตนาเป็นตัวกำหนดกรรม
  #วิธีหนี้นรก
  #พมหรมวิหาร4
  #อิทธิบาท4
  #อริยสัจ4
  #มรรค8
  #พระนิพพาน
  #ประเทศไทยสวยงาม
  #ประเทศไทยสงบสุข
 • # พระกรรมฐาน40# ep01# พุทธา# ธัมมา# สังฆานุสสติกรรมฐาน# พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ# วัดท่าซุง
show more show less
  0 Comments and 0 replies