พระมหากัสสปะ ทราบข่าว พระพุทธเจ้าปรินิพพาน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  พระมหากัสสปะ ทราบข่าว พระพุทธเจ้าปรินิพพาน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  ....
  Follow my YouTube channel deposits.
  (ติดตาม ช...
  พระมหากัสสปะ ทราบข่าว พระพุทธเจ้าปรินิพพาน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  ....
  Follow my YouTube channel deposits.
  (ติดตาม ช่องยูทูป ของผม)
  Samakrak Samakfan
  www.youtube.com/channel/UChESXPMN4CfNhMMaHTpUysA

  @เพจ ของ
  ปัจฉา สมณะ ของ ท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  @วัดไตรสิกขาทลามลตารา
  ....
  รายการ การบรรยายธรรม ที่ช่องนี้ เผยแพร่ออกยูทูป แล้ว ได้แก่
  1.พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ E.P.1 ธรรมิกถา ตอนเย็น
  2.การฝึกคน ต้องฝึกเป็นหมู่ แผ่น ๑ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE. P .2
  3.การฝึกคน ต้องฝึกเป็นหมู่ แผ่น ๒ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE .P. 3
  16.อบรมพระนิสิตฯ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE .P.16
  17.ปัทสัทธิ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE.P.17
  21.การศึกษาอานาปานสติ 01 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE.P.21
  22.บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE.P.22
  23.เรื่องชาติหน้า มี หรือ ไม่มี โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE.P.23
  24.พระศรีอริยเมตไตรย โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญE.P.24
  25.ชู้ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  26.ยักษ์ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  27.การเพ่งให้เกิดปัญญา โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  28.กรรมเก่า โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  29.การเกิด หรือการพินาศ ของโลก โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  30.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง แผ่นที่ 1พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  31.วงจรชีวิต โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  32.ทำบุญ- ทำบาป ในวันพระโดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  33.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ 2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  34.ผู้หญิง มี ทุกข์ 5 (ประตูไปสู่อริยมรรค) โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  35.ทาง ๕ สายสลายทุกข์ 1 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  36.สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โดย พระอาจารย์อ๊อด และคณะสงฆ์วัดสายไหม
  37.อย่าให้ขณะล่วงเลยไป 1 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  38.เป็นไป เพื่อความรู้พร้อมโดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  39.การบูชาผู้ฝึกตน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ E.P.12
  40.มอบทาน มอบธรรม ของวัดสายไหม ลำลูกกา ช่วงโรคระบาด Covid-19
  41.สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ .
  42.ที่พึ่งอันประเสริฐ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  43.กายกับใจ นามกับรูป โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  44.การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  45.พุทธทำนาย ๑.โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  46.พุทธทำนาย ๒.โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  47.พุทธทำนาย ๓.โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  48.บุญอุทิศให้คนตาย ที่ต้องทำความเข้าใจ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  49.มงคลชีวิต โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  50.เล่าเรื่อง ผีเปรต และอาทิสสมานกาย โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  51.พร ของเทวดา 3 ประการ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  52.การเมืองการปกครอง กับพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  53.การสั่งสม บารมี โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  54.ปลาย่างจะกินแมว เหยี่ยวแดงเลี้ยงลูกไก่ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  55. เหตุและผล ของการปฏิบัติ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  56. เกิดเป็นหญิง แท้จริงแสนลำบากโดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  57.การอุทิศบุญให้บรรพบุรุษบุญข้าวประดับดิน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  58.สวดปาฏิโมกข์
  59.ฝึกตาย ตั้งแต่ยังไม่ตาย โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  60.คำสอน ที่ก้าวล่วงพระเจ้า โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  61.ตอบปัญหา การกินเจ-กินเนื้อ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  62.การถือเอาประโยชน์แห่งตน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  63อนาถบิณฑิกเศรษฐี โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  64.โลกร่มเย็นอยู่ได้ ด้วยอำนาจศาสนา โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  65.เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  66.แนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เข้ากับจริต โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  67.การเจริญสมาธิ1 Practice meditation โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  68.เปิดตึก ปธานิโก พระอาจารย์อ๊อด (รพ.ลำลูกกา) อาทิตย์ 16 ส.ค. 2563
  69. เปรียบเทียบคำสอนทางศาสนา และ ลัทธิ ต่างๆ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  70.บุญกฐิน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  71.ประโยชน์ ของการบวช โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  72.สังคมขาดแคลน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  73.บุญอุทิศ แจกข้าว โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  74.กาลทาน 5 ประการ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  75.สะเดาะเคราะห์ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  76.ประคับประครองจิต ก่อนตาย โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  77.เล่าเรื่อง อนาถปิณฑิกเศรษฐี และพระมาหาชนก โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ.
  79.อานาปานสติ การฝึกหายใจ 2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  80.วิธีประชุมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  81.งานเฮือนดี โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
  82. นานาสาระถะ+พูดเรื่งกสิณ โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  83.พระมหากัสสปะ ทราบข่าว พระพุทธเจ้าปรินิพพาน โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
 • # พระมหากัสสปะ# ทราบข่าว# พระพุทธเจ้าปรินิพพาน# โดย# พระอาจารย์สมภพ# โชติปญฺโญ
show more show less
  0 Comments and 0 replies