เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

 • Uploaded 1 week ago in the category วิดีโอ
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า ประชาชนชาวไทยทุกห...
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสมควรได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จึงเห็นสมควรจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศใช้เป็นสื่อและสัญลักษณ์ในการถวายความจงรักภักดี ในการดำเนินงานครั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และบริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด
  ในการนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อรับผิดชอบดำเนินการจัดทำเพลงดังกล่าว โดยมีนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ฝ่ายประพันธ์เพลง ฝ่ายดนตรี ฝ่ายประสานนักร้อง ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์ประกอบเพลง และฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายประพันธ์เพลงและฝ่ายดนตรี ซึ่งมีนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ชื่อเพลงว่า “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมี นายชาลี อินทรวิจิตร, นายสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์, นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ และ นายสุรพล โทณะวณิก เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง และมี นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์,นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตร, นายวิรัช อยู่ถาวร และนายจิรวุฒิ กาญจนะผลิน เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง
  ในเรื่องของการร้องเพลง ใช้นักร้องทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน (ชาย ๔๐ คน หญิง ๔๐ คน) จากสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย นักร้องที่ชนะเลิศจากการประกวดเวที “ ศาลาเฉลิมกรุง” และนักร้องจากค่ายเพลงต่างๆ โดยมีนายสุเทพ วงศ์กำแหง เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายประสานงานนักร้อง และบันทึกเสียงเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งภายหลังจากเรียบเรียงเสียงประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ทันที ผ่านทางสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต โดยจัดทำในรูปแบบ DVD /VCD/CD เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องได้ ซึ่งจะนำไปใช้ในงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ เพื่อรวมใจเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
  ***
 • # เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
show more show less
  0 Comments and 0 replies