Lao Freedom TV (Kongkoy Soupha )

 • Uploaded 2 years ago in the category วิดีโอ
  ສຸພານຸວົງ ຫົວໜ້າ ຜີກ່ອງກ່ອຍ ຈາກຖ້ຳ ວຽງໄຊ
  ພາ ສມາຊິກ ອອກ ມາຈົກກີນຕັບກິນໄຕ ປະຊາຊົນລາວ....
  ສຸພານຸວົງ ຫົວໜ້າ ຜີກ່ອງກ່ອຍ ຈາກຖ້ຳ ວຽງໄຊ
  ພາ ສມາຊິກ ອອກ ມາຈົກກີນຕັບກິນໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
 • # lao# freedom# tv# kongkoy# soupha
show more show less
  0 Comments and 0 replies