ວິຊາ ຟີຊິກສາດຊັ້ນ ມ.7 ບົດທີ 8 ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ ບົດເຝິກຫັດຂໍ້ທີ່ 7

  • Uploaded 3 years ago in the category วิดีโอ
    ສອນອອນໄລ: ນ້ອງໆໃດຖ້າຍັງບ່ອນໃດ, ຂໍໃດອ້າຍສອນຜິດພາດ, ກໍ່ຂໍອາໄພໃຫ້ອ້າຍຈະແກ້ໄຂໃຫ້ ແລະ ຍັງບ່ອນໃດເຂົ້າສາມາດຖາມອ້າຍໄດ້ເດີ. ຂໍຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມ...
    ສອນອອນໄລ: ນ້ອງໆໃດຖ້າຍັງບ່ອນໃດ, ຂໍໃດອ້າຍສອນຜິດພາດ, ກໍ່ຂໍອາໄພໃຫ້ອ້າຍຈະແກ້ໄຂໃຫ້ ແລະ ຍັງບ່ອນໃດເຂົ້າສາມາດຖາມອ້າຍໄດ້ເດີ. ຂໍຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມ
  • # ວິຊາ# ຟີຊິກສາດຊັ້ນ# # 7# ບົດທີ# 8# ການສອດສະຫຼັບຂອງຄື້ນ# ບົດເຝິກຫັດຂໍ້ທີ່
show more show less
    0 Comments and 0 replies